kong skull island 123movies.mapouter{position:relative;text-align:right;height:500px;width:600px;}how to embed a google map.gmap_canvas {overflow:hidden;background:none!important;height:500px;width:600px;}

Další právní služby a úschova peněz

Úschova peněz, cenných papírů, listin atd.

Zajistím Vám jistotu při uzavírání jakýchkoliv smluv možností úschovy peněz, cenných papírů nebo listin, které lze složit do advokátní úschovy.

Důvody ke zřízení advokátní úschovy

Advokátní úschova je nezbytná pro vyloučení rizika, že některá ze smluvních stran nesplní svou povinnost stanovenou ve smlouvě (zejm. smlouvě o převodu nemovitostí) tj. kupující svou povinnost zaplatit kupní cenu, prodávající svou povinnost převést vlastnické právo na kupujícího.

Jsou-li finanční prostředky uloženy do advokátní úschovy, pak obě smluvní strany mají maximální ochranu a naprostou jistotu, že druhá smluvní stran splní to, k čemu se ve smlouvě zavázala.

Výhody advokátní úschovy

  • Advokát má v případech úschov pozici třetí a nezávislé osoby, přičemž finanční prostředky jsou do doby naplnění předmětu smlouvy uloženy na speciálně zřízeném advokátním depozitním účtu. Specifičnost tohoto účtu spočívá v tom, že se nejedná o účet pro běžnou činnost advokáta; advokát na něm nemá žádné své finanční prostředky a je-li u advokáta složeno současně vícero úschov, musí advokát zřídit pro každou z nich zvlášť samostatný účet. Účet nemůže být na rozdíl od jiných účtů předmětem exekuce, není předmětem dědictví, ani není možné cokoli na finanční prostředky tam složené započítávat (např. banka samotná, má-li vůči advokátovi pohledávku, nemůže tuto pohledávku uspokojit z prostředků na advokátním depozitním účtu), či jimi jakkoli zajišťovat jiné závazky.
  • Advokátní úschova je podložena smlouvou, uzavřenou mezi advokátem, prodávajícím a kupujícím.
  • Postup složení i výplaty finančních prostředků z advokátního depozitního účtu je předem detailně dohodnut ve smlouvě o advokátní úschově.
Ověřování podpisů

Jako advokát jsem oprávněn činit prohlášení o pravosti podpisu na listinách s účinky úředního ověření.

Top