kong skull island 123movies.mapouter{position:relative;text-align:right;height:500px;width:600px;}how to embed a google map.gmap_canvas {overflow:hidden;background:none!important;height:500px;width:600px;}

Odměna

Moje odměna za poskytování právních služeb vychází zásadně z naší vzájemné dohody. Sjednaná odměna v sobě odráží složitost a rozsah zpracovávaného případu, časovou náročnost a rovněž míru mé odpovědnosti advokáta v konkrétním případě. Odměna za právní služby je sjednána na základě smlouvy o poskytování právních služeb, uzavřené v souladu se zákonem o advokacii.

Při určování výše odměny dbám na to, aby kromě časové a obsahové náročnosti věci odpovídala i Vašim finančním možnostem. Před převzetím věci Vás vždy informuji o předpokládaném rozsahu práce a o celkových nákladech, které bude nutné z Vaší strany vynaložit na vyřešení věci. Máte samozřejmě možnost vybrat si tu sazbu, která je pro Vás výhodnější, eventuálně po dohodě změnit již vybraný způsob účtování právních služeb.

Vždy ode me obdržíte spolu s fakturou i podrobný popis činností, ze kterého uvidíte, co, kdy, jak dlouho a s jakým výsledkem jsem pro Vás vykonal.

Dle individuální dohody lze sjednat následující druhy smluvních odměn:

  • Smluvní odměna hodinová je odměnou, kdy klient platí advokátovi sjednanou částku podle počtu poskytnutých hodin právní služby.
  • Smluvní odměna úkonová je odměnou stanovenou podle počtu úkonů právní služby, které budou v konkrétní věci provedeny. Co se považuje za úkony právní služby stanoví advokátní tarif – případně ujednání o smluvní odměně (jedná se např. o převzetí a přípravu právního zastoupení nebo obhajoby, vyhotovení smlouvy, přípravu žaloby či odvolání, účast na jednání u soudu apod.).
  • Smluvní odměna podílová kdy odměnou je určité procento z přisouzené částky či odměna v závislosti na výsledku.
  • Smluvní odměna jednorázová je odměnou, která náleží advokátovi za vyřízení celé klientovy záležitosti bez ohledu na složitost či časovou náročnost poskytované právní služby (např. za založení obchodní společnosti).
  • Smluvní odměna paušální je typem odměny ideálním pro ty klienty, kteří mají potřebu pravidelného využívání právních služeb v určitém časovém rozsahu.

Vedle odměny účtuji hotové výdaje spojené s poskytovanou právní službou (např. soudní a správní poplatky, náklady na překlady a znalecké posudky, cestovní náhrady, náhrady za promeškaný čas apod.).

Top